HR & SAM vilken betydelse har personalfunktionen för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

HR och personalfunktionensinflytande över arbetsmiljöarbetet har ökat sedan 90-talet. Med stöd från AFA Försäkring undersöker IVL Svenska Miljöinstitutet vilken betydelse den förändrade rollen för personalfunktionen innebär och hur den påverkar det systematiska arbetsmiljöarbetet i organisationer och verksamheter inom kommuner och landsting.

Enligt lag och regleringar ska det systematiska arbetsmiljöarbetet hanteras i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare som en naturlig del i det dagliga arbetet. Arbetsgivaren ansvarar för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sätt som gör att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. Arbetsmiljöarbetet ska ses som en ständigt pågående process, där anställda och skyddsombud ska vara delaktiga.

De senaste decennierna har HR och personalfunktionen inflytande över arbetsmiljöarbetet ökat. Hur detta påverkar arbetsmiljöarbetet är inte tydligt redovisat och det är det som forskarna ska studera. Målet är att öka kunskapen, samt analysera vilka risker och konsekvenser denna förändring innebär.

Fakta om projektet

HR & SAM vilken betydelse har personalfunktionen för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Finansiär
AFA Försäkring