Luftkvalitet

IVL sköter på uppdrag av Naturvårdsverket datavärdskapet för luft, vilket innebär att vi årligen tar fram, sammanställer och tillgängliggör luftdata från Naturvårdsverket, kommuner, länsstyrelser och luftvårdsförbund. Datavärdskapet innebär att alla kan ta del av exempelvis uppgifter om halten kvävedioxid, partiklar och ozon på IVL:s hemsida.

På uppdrag av Naturvårdsverket samlar IVL in aktuella halter i realtid av luftföroreningar från de största städerna i Sverige. Data publiceras sedan som en webbtjänst som följer standarden Sensor Observation Service. Du hittar Aktuella halter i luft här.

Data och statistik för kvalitetssäkrade data kan hämtas från databasen via dessa länkar:

Halter i luft:
Bensen
Försurande och övergödande ämnen
Kolmonoxid
Kvicksilver
Kvävedioxid
Ozon
PM10
PM2,5
PAH på PM10 filter
POP
Dioxiner
Sot
Svaveldioxid
Tungmetaller

Halter i nederbörd:
Försurande och övergödande ämnen
Kvicksilver
POP
PFOS
Dioxiner

Tungmetaller

Metaller i mossa

Stationssammanställning

Stationsregister för mätningar i bakgrund